آرشیو نویسنده: علی زیرک سیما

پرسونای مشتری خدمات بهداشتی و درمانی

پرسونای مشتری خدمات بهداشتی و درمانی

پزشکان و مراکز خدماتی بهداشتی  درمانی (مراکز مراقبت‌های بهداشتی) در سراسر جهان برای هماهنگی با اصول بازاریابی جدید و جذب مشتریان بیشتر، خود را ملزم به رعایت اصول بازاریابی جدید کرده و نیازمند داشتن پرسونا برای مشتریان و بیماران خود می‌باشند. چرا که نداشتن پرسونا استراتژی بازاریابی آنها را برای فروش و جذب مشتریان موجود […]