رستوران خان تیکه

برندینگ و مارکتینگ این پروژه از صفر تا صد توسط تیم جهانی مارکتینگ اجرا می‌شود

پیتزا ۲۰۰۰

تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی

رستوران خان تیکه

برندینگ و مارکتینگ این پروژه از صفر تا صد توسط تیم جهانی مارکتینگ اجرا می‌شود

پیتزا ۲۰۰۰

تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی

رستوران خان تیکه

برندینگ و مارکتینگ این پروژه از صفر تا صد توسط تیم جهانی مارکتینگ اجرا می‌شود

پیتزا ۲۰۰۰

تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی